تشییع پیکر ۱۱ شهید دفاع مقدس - اصفهان

مرتضی صالحی

مراسم روز حجاب و عفاف(۲۱ تیر) همزمان با تشییع پیکر پاک ۹ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به همراه ۲ جانباز شهید در اصفهان برگزار شد.

تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان
تشییع پیکر 11 شهید دفاع مقدس - اصفهان