بازگشایی بخش میانی خط ۷ مترو تهران

وحید احمدی

بخش میانی خط ۷ مترو تهران صبح امروز شنبه ۲۳ تیر ماه با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران و محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران بازگشایی شد.

بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران
بازگشایی بخش میانی خط 7 مترو تهران