حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم

محمد حسن‌زاده

مراسم استقبال از پرچم متبرک و خادمان حرم مطهر رضوی در قالب کاروان زیر سایه خورشید صبح امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم
حضور کاروان زیر سایه خورشید در خبرگزاری تسنیم