قربانیان ازدواج فامیلی - مازندران

محمد اصغری

بر اساس آمارهای جهانی، کشورهای خاورمیانه بخصوص ایران مقام اول ازدواج‌های فامیلی در دنیا را به خود اختصاص داده است.ازدواج‌های فامیلی در مناطق شمالی کشور بخصوص استان مازندران با افزایش مواجه شده است.، از جمله شهرستانی که می توان از آن نام برد :شهرستان کیاسر و روستاهاس اطراف آن است.در این استان خانواده های بسیاری را میتوان دید که هر روز خود را برای کمک به فرزندان معلولشان که قربانیان تفکرات سنتی آنها هستند میگذرانند.قربانیانی که اکثر آنها نمیتوانند از حال خودشان شکایت کنند.

مصطفی ابراهیمی30 ساله معلولیت ذهنی دارد،پدر و مادر مصطفی دختر عمو پسر عمو هستند مصطفی برادر بزرگ تر از خود به نام مجتبی دارد که او نیز معلولیت ذهنی دارد.مجتبی در مقابل دوربین خجالت میکشد و در پشت برگ های بزرگ درخت قاییم میشود.
استان مازندران-شهرستان کیاسر-روستای چورت-مصطفی ابراهیمی30 ساله معلولیت ذهنی دارد،پدر و مادر مصطفی دختر عمو پسر عمو هستند مصطفی برادر بزرگ تر از خود به نام مجتبی دارد که او نیز معلولیت ذهنی دارد.مجتبی در حیاط خانه یششان در حال بازی کردن و قدم زدن است
استان مازندران-شهرستان کیاسر-روستای چورت-مصطفی ابراهیمی30 ساله معلولیت ذهنی دارد،پدر و مادر مصطفی دختر عمو پسر عمو هستند مصطفی برادر بزرگ تر از خود به نام مجتبی دارد که او نیز معلولیت ذهنی دارد.مجتبی در حال دویدن به بیرون از خانه است
هادی تقی پور 40 ساله. هادی معلولیت ذهنی دارد پدر و مادر او فامیل درجه سوم هستند.او تمام روز بیرون از خانه میگذراند.هادی در حال دویدن در جاده خاکی به سوی روستا است.
قربان خلخالی 55 ساله معلولیت ذهنی دارد پدر و مادر او دختر دایی پسر عمه هستند.خواهر قربان،سکینه 38 ساله نیز معلولیت ذهنی دارد.قربان در جلوی خانه در جاده ایستاده است.
قربان خالخالی 55 و سکینه 38 ساله معلولیت ذهنی دارند پدر و مادر انها دختر دایی پسر عمه هستند.انها در حیاط خانه ایستاده اند.و کاری برای انجام دادن ندارند جز تماشای حیوانات خانگیشان در حیاط .
 سکینه 38 ساله در حیاط خانیشان ایستاده است. پدر و مادر او دختر دایی پسر عمه هستند.برادر او قربان 55 ساله نیز معلولیت ذهنی دارد.
استان مازندران-شهرستان کیاسر-روستای خالخیر- سکینه خلخالی 38 ساله در زیر ساعت خانه ایستاده است. پدر و مادر او دختر دایی پسر عمه هستند.برادر او قربان 55 ساله نیز معلولیت ذهنی دارد.
زینب زارعی 15 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر زینب فامیل درجه دو هستند.خواهر بزرگتر زینب امنه و پدرشان معلولیت ذهنی دارند.
زینب زارعی 15 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر زینب فامیل درجه دو هستند،خواهر بزرگتر زینب امنه و پدرشان معلولیت ذهنی دارند.زینب در حال نگاه کردن به حیاط خانه است و مادر او مواظب او تا نیفتد.
شهرستان کیاسر-روستای چورت-زینب زارعی 15 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر زینب فامیل درجه دو هستند،خواهر بزرگتر زینب امنه و پدرشان معلولیت ذهنی دارند.
شهرستان کیاسر-روستای کوات-فاطمه موسوی 43 ساله معلولیت جسمی دارد،فاطمه فرزند پنجم خانواده است و نمیتواد کاری بکند. پدر و مادر او دختر عمه پسر عمه هستند.
روستای کوات-فاطمه موسوی 43 ساله معلولیت جسمی دارد،فاطمه فرزند پنجم خانواده است و نمیتواد کاری بکند. پدر و مادر او دختر عمه پسر عمه هستند. فاطمه در حال نگاه کردن به حیاط است.
استان مازندران-شهرستان کیاسر-روستای چورت-دستشویی فرنگی خانه یکی از معلولان که در حیاط نگه میدارند.
استان مازندران-شهرستان کیاسر-روستای چورت-مرضیه قاسمی 38 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر او فامیل درجه سه هستند.
شهرستان کیاسر-روستای ازنی- هادی عنایتی48 ساله هادی از کودکی معلولیت ذهنی دارد.پدر هادی مریض است و مادر هادی اداره خانه را بر عهده دارد.همسر هادی فوت کرده است.هادی بخاطر مرگ همسرش گریه میکند.
شهرستان کیاسر-روستای مالخواست-حسین علی رضایی 30 ساله پدر و مادر حسین فامیل درجه سوم هستند.مادر حسین در خانه به او رسیدگی میکند.
سید رجب کوثری 34 ساله او بر اثر آمپول تشنج کرده و معلول شده است.
سید رجب کوثری 34 ساله او بر اثر آمپول تشنج کرده و معلول شده است.سید رجب هیچ کاری نمیتواند بکند.
زینب زارعی 15 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر زینب فامیل درجه دو هستند،خواهر بزرگتر زینب امنه و پدرشان معلولیت ذهنی دارند.مادر زینب در حال بستن رو سری زینب است.
زینب زارعی 15 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر زینب فامیل درجه دو هستند،خواهر بزرگتر زینب امنه و پدرشان معلولیت ذهنی دارند.پرتره هر سه معلول خانواده در خانه انها.
زینب زارعی 15 ساله او از کودکی معلولیت ذهنی و جسمی دارد.پدر و مادر زینب فامیل درجه دو هستند،خواهر بزرگتر زینب امنه و پدرشان معلولیت ذهنی دارند.امنه و زینب بخاطر گرما وقت خود را در حیاط میگذرانند.
هادی تقی پور 40 ساله. هادی معلولیت ذهنی دارد پدر و مادر او فامیل درجه سوم هستند.هادی در اتاق نیمه تمامشان.
هادی تقی پور 40 ساله. هادی معلولیت ذهنی دارد پدر و مادر او فامیل درجه سوم هستند.