زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا

فرزاد منتی

همایون رضایی وهمسرش دارای دو فرزند دختر هستند که در جریان زلزله مهیب سرپل ذهاب منزل مسکونی آنها تخریب و آواره شدند.این زلزله بهانه ای شد که به روستای پدری خودشان برگردند که بعد از جنگ تحمیلی کاملا خالی از سکنه شده بود.این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.این خانواده چندین بار به مسئولان مربوطه برای دریافت کمک هزینه احداث منزل مسکونی در روستای تخریب شده مراجعه کرده اند ولی متاسفانه هیچگونه همکاری با آنها صورت نگرفته است

همایون رضایی و همسرش دارای دو فرزند دختر هستند که در جریان زلزله مهیب سرپل ذهاب منزل مسکونی آنها تخریب و آواره شدند.
 همایون رضایی و همسرش دارای دو فرزند دختر هستند که در جریان زلزله مهیب سرپل ذهاب منزل مسکونی آنها تخریب و آواره شدند.
همایون رضایی و همسرش دارای دو فرزند دختر هستند که در جریان زلزله مهیب سرپل ذهاب منزل مسکونی آنها تخریب و آواره شدند.
همایون رضایی و همسرش دارای دو فرزند دختر هستند که در جریان زلزله مهیب سرپل ذهاب منزل مسکونی آنها تخریب و آواره شدند.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
همایون رضایی وهمسرش دارای دو فرزند دختر هستند که در جریان زلزله مهیب سرپل ذهاب منزل مسکونی آنها تخریب و آواره شدند.این زلزله بهانه ای شد که به روستای پدری خودشان برگردند که بعد از جنگ تحمیلی کاملا خالی از سکنه شده بود.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
این روستا دارای حداقل امکانات زندگی از قبیل آب لوله کشی و جاده خاکی می باشد که می تواند با کمک مسئولان به محلی برای بازگشت دیگر افراد روستا تبدیل شود.
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
این خانواده توانستند با پرورش زنبور عسل،کاشت گیاهان دارویی، کاشت نخود وعدس راهی برای امرار معاش حلال خود پیدا کنند.
زلزله بهانه ای برای بازگشت به روستا
این روستا دارای حداقل امکانات زندگی از قبیل آب لوله کشی و جاده خاکی می باشد که می تواند با کمک مسئولان به محلی برای بازگشت دیگر افراد روستا تبدیل شود.
این روستا دارای حداقل امکانات زندگی از قبیل آب لوله کشی و جاده خاکی می باشد که می تواند با کمک مسئولان به محلی برای بازگشت دیگر افراد روستا تبدیل شود.