برداشت گندم - آذربایجان شرقی

مهدی دایلاری

شهرستان اهر یکی از قطب های کشاورزی آذربایجان شرقی است که دارای ۱۰۷ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی با تعداد بیش از ۱۳ هزار بهره بردار کشاورزی می باشد. با توجه به برداشت گندم و جو دیم در مناطق گرمسیر شهرستان اهر پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ‌بر۷۱ هزار تن گندم و جو (آبی و دیم) در این بخش برداشت شود .

برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎