خشکی شالیزارهای مازندران

غلامرضا احمدی

روستای ولوجاء در فاصله ۴۰ کیلومتری ساری مرکز مازندران می باشد.در سال های گذشته با داشتن حق آب سنتی از نکارود و جمع آوری آبهای سطحی امکان استفاده هم در بخش کشاورزی و پرورش ماهی با احداث آب بندان هایی به مساحت های ۱۰۰ و ۷۰ هکتاری را داشته اند.آب بندان هایی ک مصرف ذخیره آبی آنها با مدیریت اهالی روستا و شورای محل صورت می گرفت.با کاهش بارندگی و عدم تخصیص حق آب از سوی مدیریت منابع آبی استان با دلیل کاهش ذخیره سد ،هزار هکتار از زمین های کشاورزی بصورت بایر و ۲۵۰ هکتار شالیزار نیز خشک شده است.

روستای ولوجاء در بخش شهرستان طَبَقده و فاصله 40 کیلومتری ساری مرکز مازندران می باشد.
در سال های گذشته با داشتن حق آب سنتی از نکارود و جمع آوری آبهای سطحی امکان استفاده هم در بخش کشاورزی و هم پرورش ماهی با احداث آب بندان هایی به مساحت های 100 و 70 هکتاری را داشته اند.
روستای ولوجاء در بخش شهرستان طَبَقده و فاصله 40 کیلومتری ساری مرکز مازندران می باشد.
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
آب بندان هایی ک مصرف ذخیره آبی آنها با مدیریت اهالی خود روستا و شورای محل صورت می گرفته است.
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
با کاهش بارندگی و هم چنین عدم تخصیص حق آب از سوی مدیریت منابع آبی استان با دلیل کاهش ذخیره سد ،هزار هکتار از زمین های کشاورزی بصورت بایر و 250 هکتار شالیزار نیز خشک شده است .
با کاهش بارندگی و هم چنین عدم تخصیص حق آب از سوی مدیریت منابع آبی استان با دلیل کاهش ذخیره سد ،هزار هکتار از زمین های کشاورزی بصورت بایر و 250 هکتار شالیزار نیز خشک شده است
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
با کاهش بارندگی و هم چنین عدم تخصیص حق آب از سوی مدیریت منابع آبی استان با دلیل کاهش ذخیره سد ،هزار هکتار از زمین های کشاورزی بصورت بایر و 250 هکتار شالیزار نیز خشک شده است
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران
خشکی شالیزارهای مازندران