حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم

فؤاد اشتری

سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا به مناسبت روز خبرنگار در خبرگزاری تسنیم حضور یافت .

سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
مجید قلی‌زاده مدیر عامل خبرگزاری تسنیم
مجید قلی‌زاده مدیر عامل خبرگزاری تسنیم
حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
مجید قلی‌زاده مدیر عامل خبرگزاری تسنیم و سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا
مجید قلی‌زاده مدیر عامل خبرگزاری تسنیم و سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا
حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خبرگزاری تسنیم