39 / 1

علی جباری

متروی تهران برشی خاکستری از روزگار مردمانی است که تنهایی خود را در میان شلوغی می‌جویند.قطار زیر زمینی، به دور از چرخش خورشید، می‌رود و می‌آید. چه زمین گرم باشد چه سرد ،چه مردم غمگین یا شاد ، قطار کار خودش را میکند./ یک سفر ۱۰ ماهه در میان مردمان تهران، از بچه‌های بازیگوش تا پیرمرد کلاه‌ به سر، همه چشم انتظار ایستگاه بعدی.

پرواز خارجی