فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا عصر امروز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه برگزار شد و محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم و حسین نوری در وزن ۸۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند.

فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
دیدار رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
دیدار رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
دیدار رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018
فینال مسابقات کشتی فرنگی - بازی‌های آسیایی 2018