مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ عصر روز ۱ شهریور ادامه یافت و در این روز امیرمحمد بخشی و ناهید کیانی در مرحله یک چهارم نهایی رقیبان خود را شکست دادند و مدال برنز خود را قطعی کردند.

مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018
مسابقات تکواندو - بازیهای آسیایی 2018