نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی

عبدالرحمن رافتی

در استانه رویداد بین المللی ۲۰۱۸ در همدان نمایشگاه بین المللی صنایع دستی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور و چندین کشور خارجی از تاریخ ۳۰ مرداد الی ۳ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی همدان دایر شده است.

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در همدان-رافتی