سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو

مهدی دایلاری اصل

برای سومین سال متوالی و به مناسبت ورود آزادگان به میهن عزیزمان، تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران ورزشکار از ۳۱ استان کشور به شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی سفرکرده و به کوه فندقلو اهر صعود کردند.

سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو
سومین صعود سراسری کارگران کوهنورد کشور به قله فندقلو