دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی

فؤاد اشتری

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروزشنبه (۳ شهریور) به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
 دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
قاضی صلواتی رئیس دادگاه
 دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
قاضی صلواتی رئیس دادگاه
 دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
قاضی صلواتی رئیس دادگاه
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
قاضی صلواتی رئیس دادگاه
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی