فینال و رده‌بندی مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

سجاد گنج‌زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان در فینال به مصاف «نگوئن فانگ مینه» از ویتنام رفت و ۵ بر ۲ به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد.همچنین حمیده عباسعلی پرافتخار‌ترین بانوی کاراته‌کا ایران در وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان در مبارزه برای کسب مدال برنز به مصاف «تای هونگ آنه اینگوئن» از ویتنام رفت و ۳ بر صفر پیروز شد تا وی نیز صاحب مدال برنز در این وزن شود.

حمیده عباسعلی در رده‌بندی وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
حمیده عباسعلی در رده‌بندی وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
حمیده عباسعلی در رده‌بندی وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
حمیده عباسعلی در رده‌بندی وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
حمیده عباسعلی در رده‌بندی وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
حمیده عباسعلی در رده‌بندی وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال برنز حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
سجاد گنج‌زاده در فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
سجاد گنج‌زاده در فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
سجاد گنج‌زاده در فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
سجاد گنج‌زاده در فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
سجاد گنج‌زاده در فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
سجاد گنج‌زاده در فینال وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ کیلوگرم مسابقات کاراته - بازی‌های آسیایی 2018