نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی - کرمانشاه

فرزاد منتی

نوزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با حضور سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی - کرمانشاه
نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی - کرمانشاه
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی - کرمانشاه
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
 نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی
نوزدهمین نشست سراسری انجمن های دانشجویی - کرمانشاه