استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا

فرزاد منتی

مراسم استقبال از نازنین رحمانی قایقران کرمانشاهی و دارنده ۲ مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار شد.

استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا
استقبال از نازنین رحمانی قهرمان قایقرانی آسیا