نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

عباس شریعتی

نشست خبری بیست‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌ گویی ظهر دوشنبه ۰۵ شهریور ۹۷ با حضور محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،‌سروش صحت دبیر هنری و مجید توکلی دبیر اجرایی این جشنواره در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
سروش صحت دبیر هنری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
سروش صحت دبیرهنری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
سروش صحت دبیر هنری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
سروش صحت دبیر هنری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سروش صحت دبیر جشنواره و محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
سروش صحت دبیرهنری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
سروش صحت دبیر بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی
نشست خبری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی