نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها

ناصر جعفری

نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها ظهر امروز دوشنبه در موزه موسیقی برگزار شد.

شهرام ناظری و هوشنگ کامکار در نشست خبری
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
هوشنگ کامکار
شهرام ناظری
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
هوشنگ کامکار در نشست خبری
شهرام ناظری
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
هوشنگ کامکار در نشست خبری
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
شهرام ناظری در نشست خبری
نشست خبری شهرام ناظری و گروه کامکارها
امضاء تفاهمنامه همکاری میان خیرین مدرسه‌ساز و شهرام ناظری و هوشنگ کامکار
امضاء تفاهمنامه همکاری میان خیرین مدرسه‌ساز و شهرام ناظری و هوشنگ کامکار
امضاء تفاهمنامه همکاری میان خیرین مدرسه‌ساز و شهرام ناظری و هوشنگ کامکار