چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور

رضا عبدل پور

چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور روز دوشنبه پنجم شهریور با حضور علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ،حمیدرضا مقدم فر رئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و محمدمهدی طهرانچی سرپرست جدید دانشگاه آزاد در سالن شهریار دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

حمیدرضا مقدم فر رئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
 علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 حمیدرضا مقدم فر رئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و محمدمهدی طهرانچی سرپرست جدید دانشگاه آزاد
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی
سخنرانی علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
سخنرانی علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
سخنرانی حمیدرضا مقدم فر رئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
سخنرانی حمیدرضا مقدم فر رئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
 چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
چهاردهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور
حمیدرضا مقدم فر رئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
 علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی
 علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی