جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس

مقداد مددی

جلسه سؤال از رئیس جمهور صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان مجلس از ۵ سوال طرح شده از رئیس‌جمهور درباره ۴ سال قانع نشدند و این سوال‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
حسن روحانی رئیس جمهور
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
جلسه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس