برداشت انجیر از باغات شهرستان پلدختر

عزیز بابانژاد

شهرستان پلدختر تنهاقطب تولید انجیر سیاه در کشور معرفی شده و انجیر این منطقه به اقصی نقاط کشور و خارج از کشور نیز صادر می‌شود.انجیر محصول استراتژیک این شهرستان است که باید برند سازی شود.منطقه زیودار با ۱۲روستا و جمعیتی بالغ‌بر ۵ هزار نفر سالانه۲۰هزار تن انجیر تولید می‌کند.سطح زیر کشت این محصول هزار تن است و ۸۵۵هکتار باغ انجیر بارور در منطقه بن لار و زیودار وجود دارد که حدود ۹۲درصد انجیر سیاه استان لرستان و۳۰درصد بازار انجیر سیاه کشوردر این منطقه تأمین می‌شود که حدود ۲۰۰میلیارد تومان ارزآوری دارد

برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر
برداشت انجیر از باغات انجیر شهرستان پلدختر