تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان

سیدمحمدحسن میرعمادی

به مناسبت عید غدیر خم مراسم تجلیل از ذاکرین سادات صبح امروز چهارشنبه در خانه مداحان تهران برگزار شد.

تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان
تجلیل از ذاکرین سادات در خانه مداحان