آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک

وحید احمدی

مراسم پایانی هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک با تقدیر از تمامی هنرمندان حاضر در این جشنواره در محوطه باز تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم از زهرا صبری، فرشته ابراهیمی و وحید خسروی برای فعالیت‌های مستمرشان در تئاتر عروسکی تقدیر به عمل آمد.

آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک