طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز

مرتضی جابریان

به مناسبت عید غدیرخم ۱۲۴ هزار پرس غذای گرم در قالب طرح ضیافت علوی در خوزستان پخت و توزیع شد.

طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز
طرح بزرگ ضیافت علوی در اهواز