بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)

نیما نجف‌زاده

اجرای برنامه بازسازی واقعه غدیر خم برای نخستین بار در حرم مطهر رضوی امروز پنجشنبه ۸ شهریور در حرم مطهر رضوی – صحن جامع رضوی برگزار شد.

بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)
بازسازی واقعه غدیر خم در حرم امام رضا (ع)