مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم

محمدعلی مریزاد

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه قم در دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید برگزار شد.در این مراسم طلاب به دست حضرات آیات مراجع تقلید صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و شبیری زنجانی معمم شده و به لباس شریف روحانیت درآمدند.

مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گزاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم
مراسم عمامه گذاری طلاب در عید غدیر-قم