نماز عید سعید غدیرخم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی

محمدمهدی دورانی

نماز و زیارت عید سعید غدیرخم به امامت حجت الاسلام و المسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران امروز پنجشنبه ۸ شهریور در مصلی بزرگ آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
حجت الاسلام و المسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
حجت الاسلام و المسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
حجت الاسلام و المسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
حجت الاسلام و المسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
حجت الاسلام و المسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی
نماز عید سعید غدیر خم در حرم شاه عبدالعظیم حسنی