کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش

محمدعلی اسدی

نخستین کنسرت خیابانی رایگان توسط ارکستر سازهای ملی ایران به خوانندگی محمد معتمدی و رهبری علی اکبر قربانی با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور شامگاه جمعه در بوستان آب و آتش تهران برگزار شد.

کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
محمد معتمدی خواننده
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
محمد معتمدی خواننده
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
محمد معتمدی خواننده
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
محمد معتمدی خواننده
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
فضه سادات حسینی در کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
 کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش با حضور واعظی رییس دفتر رییس جمهور
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش
محمد معتمدی خواننده به همراه خانواده
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش