نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی

محمد حسن‌زاده

نخستین جشنواره ملی تجارت موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف صبح امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در مرکز همایش های رازی برگزار شد.

 علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
 علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
تقدیر از برگزیدگان توسط علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
تقدیر از برگزیدگان توسط علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
تقدیر از برگزیدگان توسط علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
تقدیر از برگزیدگان توسط علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
تقدیر از برگزیدگان توسط علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی
تقدیر از برگزیدگان توسط علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت