سی‌ و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم وفناوری - اصفهان

مرتضی صالحی

سی‌ و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم وفناوری امروز با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
سخنرانی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
 سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری