روزهای پایانی تابستان در سواحل دریای خزر

مصطفی حسن زاده