سفر رییس جمهور به عسلویه

حسن روحانی رییس جمهور در سفر خود به عسلویه در مراسم افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس شرکت کرد.

سفر رییس جمهور به عسلویه
 افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس
 افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس
 افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس
 افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس
 افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس
افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس
 افتتاح مجتمع پتروشیمی پردیس
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
مراسم افتتاح و بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند
سفر رییس جمهور به عسلویه
افتتاح و بازدید مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه
افتتاح و بازدید مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه
افتتاح و بازدید مجتمع پتروشیمی مرجان عسلویه
حسن روحانی رییس جمهور در مراسم افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس
بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس
مراسم افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس
افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس
افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس