مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)

علی جباری

مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت) توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران و بانک ملت امروز سه شنبه برگزار شد.

محمدمهدی دانی رئیس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران،
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
محمدمهدی دانی رئیس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران،
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)
مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها (جام ولایت)