ملاقات مردمی فرمانده ناجا

فؤاد اشتری

سردار حسین اشتری فرمانده ناجا صبح روز چهارشنبه ۱۴ شهریور در مرکز ۱۹۷ ناجا با شهروندان ملاقات و گفتگو کرد.

ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا
ملاقات مردمی فرمانده ناجا