بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان

عبدالرحمان رأفتی

عصر امروز اولین گروه از حاجیان استانهای همدان و کردستان از طریق فرودگاه همدان به کشور بازگشتند.

بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان
بازگشت حجاج بیت الله الحرام به همدان