عبدالرحمان رأفتی

عصر امروز اولین گروه از حاجیان استانهای همدان و کردستان از طریق فرودگاه همدان به کشور بازگشتند.

23 / 1


بلیط قطار