جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار

محمد رنجبر

جشنواره سقوط ازاد چتر بازان از سرار کشور در منطقه بوجاق زیباکنار در حال برگزاری است. این جشنواره سقوط ازاد چتر بازان برای تمام گروه های شخصی ، ورزشی ، نظامی در حال برگزاری است.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با در اختیار گذاشتن یک بالگرد میل ۱۷ برای پرش های وینگ سویت و اموزشی با چتر کمک مهمی به برگزاری جشنواری کرد.

جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار
جشنواره سقوط آزاد در زیبا کنار