نوای سرگردان مُحرم

خدیجه نادری

تا شروع ماه محرم چند روز بیشتر باقی نمانده است.در این چند شب باقی مانده هر تکیه و مسجدو پایگاهی برای ایام سالار شهیدان برنامه ریزی میکنند.میان این همه عاشق ، دلسپردگانی هستند که دل به هیاهوی شبهای تاریک میزنند تا جلا پیدا کند آوای شبانه ی محرمیان.آنها زیر پل های شهرمان با سکوت از نداشتن محلی برای تمرین، ساز محرم میزنندو تمرین نوازندگی برای امام حسین(ع) میکنند.

نوای سرگردان مُحرم
مرتضی قربانی سرپرست گروه موزیک سید الشهدای حاجی آباد شاهین شهر اصفهان این شبها با هنرجوهای خود که تعدادشان به ۳۰ نفر میرسد به پیشواز سوگواری محرم میروند. وی میگوید: به رسم عاشقی چهار سال است سه ماه قبل از محرم زیر پلها بدون کمک مادی و معنویی مشغول آماده شدن برای محرم هستند و بدون چشم داشت مادی نیز در تکیه و تعزیه ها حضور سبزشان را شاهد خواهیم بود.
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
ا شروع ماه محرم چند روز بیشتر باقی نمانده است.در این چند شب باقی مانده هر تکیه و مسجدو پایگاهی برای ایام سالار شهیدان برنامه ریزی میکنند برنامه هایی از جنس عشق..میان این همه عاشق ، دلسپردگانی نیز هستند که دل به هیاهوی شبهای تاریک میزنند تا جلا پیدا کند آوای شبانه ی محرمیان.
نوای سرگردان مُحرم
مرتضی قربانی سرپرست گروه موزیک سید الشهدای حاجی آباد شاهین شهر اصفهان این شبها با هنرجوهای خود که تعدادشان به ۳۰ نفر میرسد به پیشواز سوگواری محرم میروند. وی میگوید: به رسم عاشقی چهار سال است سه ماه قبل از محرم زیر پلها بدون کمک مادی و معنویی مشغول آماده شدن برای محرم هستند و بدون چشم داشت مادی نیز در تکیه و تعزیه ها حضور سبزشان را شاهد خواهیم بود.
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
ا شروع ماه محرم چند روز بیشتر باقی نمانده است.در این چند شب باقی مانده هر تکیه و مسجدو پایگاهی برای ایام سالار شهیدان برنامه ریزی میکنند برنامه هایی از جنس عشق..میان این همه عاشق ، دلسپردگانی نیز هستند که دل به هیاهوی شبهای تاریک میزنند تا جلا پیدا کند آوای شبانه ی محرمیان.
مرتضی قربانی سرپرست گروه موزیک سید الشهدای حاجی آباد شاهین شهر اصفهان این شبها با هنرجوهای خود که تعدادشان به ۳۰ نفر میرسد به پیشواز سوگواری محرم میروند. وی میگوید: به رسم عاشقی چهار سال است سه ماه قبل از محرم زیر پلها بدون کمک مادی و معنویی مشغول آماده شدن برای محرم هستند و بدون چشم داشت مادی نیز در تکیه و تعزیه ها حضور سبزشان را شاهد خواهیم بود.
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم
نوای سرگردان مُحرم