پوستر/ خانواده میعاد ارزش‌ها

همه ارزش های معنوی را می‌توان از درون کانون گرم خانواده بیرون کشید و معنویات را در سطح جامعه گسترش داد

پوستر/ خانواده میعاد ارزش ها