مسافران تابستانی در محوطه تاریخی طاقبستان

فرزاد منتی