نمایشگاه بوی ماه مهر

محمدمهدی دورانی

نمایشگاه بوی ماه مهر با هدف تامین مایحتاج و نیاز عمومی دانش آموزان و دانشجویان و شهروندان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین حمایت از تولید داخلی در مصلی امام خمینی(ره) برپا شده است.

نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر
نمایشگاه بوی ماه مهر