مسابقات واترپلو زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور

محمد حسن‌زاده

آخرین روز مسابقات واترپلو زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور عصر دیروز شنبه در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و تیم تهران در دیدار نهایی با شکست تیم یزد به مقام قهرمانی رسید.

مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال
مسابقات واترپلو قهرمانی کشور زیر 16 سال