آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی

ناصر جعفری

آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی و تقدیر از ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) با حضور حمید شاه آبادی، حجت الاسلام موسوی مقدم و جمعی از مدیران رادیو صبح امروز یکشنبه برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام موسوی مقدم در آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
سخنرانی حمید شاه آبادی در آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
سخنرانی محسن طاهری در آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی
آآیین رونمایی از دو پایگاه جامع نغمه‌های مذهبی