تهیه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار

وحید احمدی

تعدادی از خیرین ونیکوکاران با همکاری اتحادیه صنف لوازم التحریر اقدام به تهیه بیش از ۵۰۰۰ بسته لوازم التحریر برای کودکان نیازمند، کودکان کار و کیمته امداد کردند.

تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهیه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار
تهییه لوازم التحریربرای دانش آموزان نیازمند و کودکان کار