نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

فؤاد اشتری

نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور صبح روز دوشنبه ۱۹ شهریور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد .

نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سردار احمد وحیدی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
سخنرانی محمود نیلی احمدآبادی ریاست دانشگاه تهران در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سردار احمد وحیدی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
سخنرانی حسین سلیمی ردیس دانشگاه علامه طباطبایی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور منصور غلامی وزیر علوم در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور