آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار

مسعود شهرستانی

آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار و دور برگردان غیر همسطح بزرگراه مدرس صبح امروز دوشنبه ۱۹ شهریور با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران , محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران وتعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
سخنرانی محمد علی افشانی شهردار تهران
محمد علی افشانی شهردار تهران، محسن هاشمی و الیاس حضرتی در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
الیاس حضرتی و محسن هاشمی در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
سخنرانی محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
سخنرانی محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
محسن هاشمی در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
سخنرانی محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
سخنرانی محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
 محمد علی افشانی شهردار تهران
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار
محمد علی افشانی شهردار تهران