دیدارهای امروز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه

حامد ملک‌پور

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه عصر امروز دوشنبه ۱۹ شهریور با معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند، سفرای ژاپن و سنگال و هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار معاون وزیر امور خارجه و تجارت نیوزیلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار خداحافظی سفیر ژاپن با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار خداحافظی سفیر ژاپن با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار خداحافظی سفیر ژاپن با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار خداحافظی سفیر ژاپن با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار خداحافظی سفیر ژاپن با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
تقدیم استوارنامه سفیر جدید سنگال به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
تقدیم استوارنامه سفیر جدید سنگال به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
تقدیم استوارنامه سفیر جدید سنگال به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
تقدیم استوارنامه سفیر جدید سنگال به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار سفیر جدید سنگال با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار سفیر جدید سنگال با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار سفیر جدید سنگال با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیدار هماهنگ‌کننده جدید سازمان ملل متحد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه