تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم

محمدصادق نیک گستر

مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم عصر امروز دوشنبه با حضور زائران مشهد مقدس و حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.

تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم
مراسم تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت آغاز ماه محرم