اهتزاز پرچم ۱۰۰۰ متری یاحسین(ع)

مسعود شهرستانی

آیین اهتزاز پرچم ۱۰۰۰ متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران عصر امروز دوشنبه ۱۹ شهریور مصادف با شب اول محرم در بوستان طالقانی برگزار شد.

اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع)
محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محسن هاشمی در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محمد علی افشانی شهردار تهران، حجت الاسلام خاموشی و محسن هاشمی در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
محمد علی افشانی شهردار تهران در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
تجلیل از پیر غلامان اهلبیت در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع)
تجلیل از پیر غلامان اهلبیت در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
تجلیل از پیر غلامان اهلبیت در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
تجلیل از پیر غلامان اهلبیت در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
مداحی محسن طاهری در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
سخنرانی محسن هاشمی در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
سخنرانی محسن هاشمی در آیین اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه
اهتزاز پرچم 1000 متری یاحسین(ع) برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه